MicroFog ไมโครฟ็อก หมอกไฮเทค www.microfog.net เครื่องทำหมอก Ultrasonic Humidifier

บทความ

ตัวอย่างช่วยคำนวน Humidity Load

10-09-2556 12:25:10น.

ดาวน์โหลดโปรแกรม Excel เพื่อช่วยในการคำนวนกำลังของเครื่องทำความชื้น อย่างง่าย คลิกเลย 

  ห้องที่ไม่มีครื่องปรับอากาศ และมีอากาศไหลเวียนเข้าออก 15%

 ตัวอย่าง ห้องที่ต้องการควบคุมความชื้นมีปริมาตร 200 ลบ.ม. อุณหภูมินอกห้อง 30องศาC ความชื้นสัมพัทธ์ 50%    

ต้องการเพิ่มความชื้นในห้องเป็น 85% ที่อุณหภูมิเดิม 30องศาC   ต้องการทราบHumidity Load เพื่อเลือกปริมาณหมอกให้เหมาะสม

นำค่าป้อนเข้าในไฟล์ที่โหลดมาตามตัวอย่างในPDF

โจทย์: ป้อนข้อมูลในช่องสีเหลือง
ขาดห้อง กว้าง(เมตร)  10
ขนาดห้อง ยาว(เมตร)  10
ขนาดห้อง สูง(เมตร)    
ปริมาตรห้อง ลูกบาศก์เมตร(ก*ย*ส) 200.00
อัตราอากาศรั่วไหลเนื่องจากสภาพห้องหรืออากาศจากภายนอก(%)        15.00% เทียบกับปริมาตรห้อง 
ปริมาตรห้อง ลูกบาศก์ฟุต(ก*ย*ส) ft3                                       7 ,062.93 C6*35.31467 (แปลง ลบ.ม เป็น ลบ.ฟุต)
สภาพอากาศเข้าก่อนเพิ่มความชื้น อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องก่อนเพิ่มความชื้น (C) 30 (0ถึง 99 องศาC ไม่มีจุดทศนิยม)
grains at 100% 13.27 จากตาราง standard air
ความชื้นปกติของอากาศภายนอกก่อนเพิ่มความชื้น RH %              50%
Grains now (gr/ft3) 6.635 ปริมาณไอน้ำในอากาศขณะนี้
amount of make-up air entering(cfm) 1059.4401 ปริมาณอากาศเข้าออก
ค่าที่ต้องการควบคุม อุณหภูมิในห้องที่ต้องการ(หลังจากเพิ่มความชื้น) (C) 30 (0ถึง 99 องศาC ไม่มีจุดทศนิยม)
grains at 100% 13.27 จากตาราง standard air
ความชื้นในห้องที่ต้องการ (RH%) 85%
Gram need (gr/ft3) 11.2795 ปริมาณไอน้ำที่ต้องเพิ่มเข้าไปในอากาศ
Humidity load (lb/hr)   42.17631038 (C15*(C20-C14)*60)/7000
Humidity load (Kg/hr) 19.13085385 ปริมาณน้ำเป็นลิตรต่อชั่วโมง 
หนึ่งหัวผลิตหมอกได้ประมาณ 0.5 
(Kg/hr)
จำนวนหัวPiezoที่ต้องการ 39.00 นำไปเลือกขนาดเครื่อง 

ใช้เครื่องรุ่นH310 จำนวน  4 เครื่อง
หรือใช้เครื่องรุ่นH305 จำนวน 8 เครื่อง